Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre Melinda Instal. Afla mai mult

Accept
 
 

Regulament Campanie cu premiu oferit

 

REGULAMENT CAMPANIE CU PREMIU OFERIT

Toamna este primavara iernii

 

 

 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei promoţional
 2. 1. Organizatorul campaniei “Toamna este primavara iernii” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.A. (în continuare “Organizatorul”), având sediul legal în     oraşul Odorheiu Secuiesc, strada Beclean nr. 314 jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerţului al jud. Harghita sub nr. J19/1063/2003, cod unic de înregistrare nr. RO 15936519, tel:           0266-207400, 0740-150150, fax: 0266-207402, e-mail: instal@melinda.ro, având număr de operator date cu caracter personal 30691.
 3. 2. Campania se va desfasura conform termenilor si conditiilor prevăzute in acest regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), care sunt obligatorii pentru toti participantii şi constituie un     contract obligatoriu din punct de vedere legal între participanţi şi Organizator.
 4. 3. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in format electronic, prin accesarea paginii web www.melindainstal.ro
 5. 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii       prealabile a participantilor. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina           web www.melindainstal.ro
 6. Aria de desfăşurare şi durata Campaniei
  1. 1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, în mediul on-line Facebook (www.facebook.com/melindainstal)
  2. 2. Promotia începe pe data de 6 august 2015 orele 18:30 şi se termină pe data de 14 august 2015, orele 09:00
 7. Condiţii de participare la Campania
 8. 1. Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârstă de peste 18 ani la data începerii Campaniei, cu domiciliul / reşedinta in Romania, si care acceptă termenii şi               condiţiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

     3.  2. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele persoane:

 1.  prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;
 2.  membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul (a) de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

 

3. 3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a     cere               restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 1. 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor     asemenea situatii.
 2. 5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul           participant cu privire la aceasta decizie, respectiv printr-un mesaj transmis pe Facebook sau la adresa de e-mail, prin SMS sau prin apel telefonic.
 3. 6. Participarea la aceasta Campanie implica obligatia participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.
 4. Mecanismul campaniei
 5. 1. Participantii trebuie să realizeze următoarele activităţi:
 1. 2. Aceste criterii prevăzute la pct.4.1 trebuie să fie îndeplinite cumulativ pentru ca un Participant să fie eligibil la tragerea la sorţi.
 2. 3. Comentariile înregistrate pe pagina Facebook al Organizatorului pot să fie în mai multe limbi (română, maghiară, engleză etc.) trebuie să fie decente, să nu încalce bunele moravuri, să aibă       un limbaj care nu discriminează pe motive etnice, de sex sau de religie şi nu reprezintă o defăimare a imaginii Organizatorului. Orice încălcare a prevederilor acestui punct din Regulament         îndreptăţeşte Organizatorul la eliminarea comentariului în cauză şi descalificarea Participantului în cauză.
 3. Premiul campaniei şi valoarea acestuia
 4. 1. Premiul oferit în urma tragerii la sorţi este o centrala in condensatie Protherm Lynx de 24 kW, oferit de Vaillant Group prin Melinda-Impex Instal SA, având o valoare totală de 2998.99 lei          (inclusiv TVA).
 5. Stabilirea câştigătorului şi acordarea premiului
 6. 1. La sfârşitul campaniei, în data de 14 august 2014, orele 15:00 se organizează la sediul Organizatorului o tragere la sorţi printre Participanţii eligibili la prezenta campanile în urma căreia se       adjudecă premiul Campaniei.
 7. 2. Tragerea la sorţi se realizează de Organizator prin intermediul portalului www.random.org
 8. 3. Participantul care a câştigat premiul va fi contactat in aceeasi zi printr-un mesaj privat trimis pe profilul de Facebook de pe care a facut inscrierea in Campanie, apoi numele câstigătorului         trebuie să fie făcut public pe pagina oficială Facebook al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal)
 9. 4. Premiul va fi predat câştigătorului la cel mai apropiat magazin al Organizatorului pe bază de proces verbal de predare – primire semnat pentru preluare. În cazul în care cel mai apropiat             magazin al Cumpărătorului se află la o distanţă mai mare de 20 km faţă de domiciliul / reşedinţa câştigătorului atunci premiul se trimite prin curierat pe cheltuiala Organizatorului împreună cu     procesul verbal de predare – primire, câştigătorul urmând să-l retrimite la sediul Organizatorului semnat de primire. În oricare dintre variante, premiul trebuie să intre în posesia câştigătorului     în termen maxim de 10 zile lucrătoare de la comunicarea oficială a rezultatului tragerii la sorţi pe pagina oficială de pe Facebook al Organizatorului.
 10. Taxe şi impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 1. Limitarea răspunderii
 2. 1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualul castigator sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin      prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualului castigator. 
 3. 2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
 4. 3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri / validari in cadrul Campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.
 5. 4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 20 august 2015, inclusiv.  Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
 6. 5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inregistrarile on-line efectuate in afara perioadei Campaniei, mentionate la pct. 2.2;
 7. 6. Nicio eroare in datele furnizate de catre participanti / eventualul castigator; acuratetea datelor de contact nu cade in sarcina Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a                       participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a informarii         privind castigarea premiului, a inmanarii premiului, sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;
 8. 7. In toate chestiunile referitoare la Campanie, decizia Organizatorului este finala.
 9. Politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal
 10. 1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera                 circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte           obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
 11. 2. Astfel, Organizatorul si Agentia garanteaza tuturor participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare, dreptul  de  acces la date, dreptul      de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
 12. 3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre               acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la pct. 1.1 din prezentul Regulament.           Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.
 13. 4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau     stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare         nu este conforma legii mentionate mai sus; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se               dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va înainta Organizatorului o       cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 14. 5. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza     sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o                 justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.  In               ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, la adresa Organizatorului mentionata la     pct. 1.1 de mai sus.
 15. 6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea       participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.
 16. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora si cazul fortuit
 17. 1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, care impiedica desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
 18. 2. Forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil  care pune in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul                 Regulament.
 19. 3. Cazul fortuit inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator si care pune in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin         prezentul Regulament.
 20. 4. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de incetare a Campaniei inainte de termen in situatia producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit.
 21. 5. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza deciziei unilaterale a Organizatorului.     
 22. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solitionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

Vă dorim succes!

 

Comparații produse
Facebook